Herb Siemiatycz
Klub Hodowców i Miłośników Gołębi Pocztowych w Siemiatyczach
 • zrzeszanie hodowców i miłośników gołębi pocztowych, rasowych i drobiu ozdobnego – podnoszenie i doskonalenie poziomu ich hodowli a w szczególności polskich ras,
 • otwarcie się na szeroką współpracę z innymi kołami, związkami, stowarzyszeniami, klubami,
 • kształtowanie koleżeńskiej i partnerskiej współpracy i zasad współżycia społecznego wśród wszystkich członków,
 • szerzenie wśród hodowców i społeczeństwa wiedzy o życiu ptaków,
 • utrwalanie wśród hodowców i społeczeństwa miejsc historycznych poprzez organizację lotów z tych miejscowości,
 • popieranie hodowli gołębi pocztowych, rasowych i drobiu ozdobnego poprzez stwarzanie warunków do ich rozwoju,
 • wytyczanie głównych celów hodowlanych,
 • organizowanie wzajemnej pomocy i obrony interesów członków,
 • prowadzenie szkoleń o zakresie znajomości wzorców i kryteriów oceny gołębi pocztowych, rasowych i drobiu ozdobnego,
 • wydawanie obrączek hodowlanych i prowadzenie rejestru,
 • propagowanie zasad etyki hodowlanej,
 • organizowanie lotów krajowych i zagranicznych,
 • organizowanie spotkań związanych z tematyką chorób i profilaktyki leczniczej historycznych poprzez organizację lotów z tych miejscowości,
 • popieranie hodowli gołębi pocztowych, rasowych i drobiu ozdobnego poprzez stwarzanie warunków do ich rozwoju,
 • wytyczanie głównych celów hodowlanych,
 • organizowanie wzajemnej pomocy i obrony interesów członków,
 • prowadzenie szkoleń o zakresie znajomości wzorców i kryteriów oceny gołębi pocztowych, rasowych i drobiu ozdobnego,
 • wydawanie obrączek hodowlanych i prowadzenie rejestru,
 • propagowanie zasad etyki hodowlanej,
 • organizowanie lotów krajowych i zagranicznych,
 • organizowanie spotkań związanych z tematyką chorób i profilaktyki leczniczej.